Oferta dla wspólnot

Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Żaganiu składa ofertę w zakresie sprawowania funkcji administratora – zarządcy nieruchomości na 2014 r:

 

I.            Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żaganiu działalność zarządzania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych rozpoczęła z dniem 01 lipiec 2004 r. Na dzień 02.06.2014 r. pod zarządem ŻTBS pozostaje 252 Wspólnoty Mieszkaniowe.

 

II.            Wynagrodzenie administratora:

 

Oferujemy przyjęcie funkcji administratora -zarządcy wspólnoty za wynagrodzeniem negocjowanym wg stawki gr/m² powierzchni od każdego lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi.

 

W przypadku podpisywania umowy długoletniej na zarządzanie (3 lata) jako stawkę bazową (pierwszy rok) proponujemy 0,45 zł./m2, przy czym w kolejnych latach wysokość wynagrodzenia wzrastać będzie zgodnie ze wzrostem wskaźnika inflacji z roku poprzedniego, nie mniej jednak niż 0,02 zł. w drugim roku i 0,03 zł w trzecim.

 

Żagańskie TBS Sp. z o.o w Żaganiu informuje, że ze względu na indywidualny charakter każdej wspólnoty zarządca zastrzega sobie prawo zmiany (negocjacji) stawki za zarządzanie po uprzedniej ocenie stanu prawnego i technicznego nieruchomości.

 

III.            Zakres czynności obejmuje zakres rzeczowy np.:

Ø  realizacja zadań w ramach czynności zwykłego zarządu

Ø  realizacja uchwał wspólnoty dot. spraw przekraczających czynności zwykłego zarządu;

Ø  stałe współdziałanie z zarządem wspólnot;

Ø  organizacja zebrań wspólnoty

Ø  pełna obsługa prawna;

Ø  nadzór inwestorski.

 

 

IV.            Kwalifikacje:

Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Żaganiu zatrudnia:

 

v  dwóch licencjonowanych zarządców nieruchomości z długoletnią praktyką zawodową z pełnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej:

 

v  specjalistę d/s technicznych z uprawnianiami,

 - inspektor d/s kosztorysowania

 

v  wyspecjalizowaną w rozliczeniu wspólnot kadrę finansowo-księgową

1)      Główna Księgowa

2)      specjalista ds. ubezpieczeń

3)      księgowy ds. wspólnot mieszkaniowych

4)      księgowy ds. wspólnot mieszkaniowych

5)      referent ds. rozliczeń wspólnot mieszkaniowych

6)      specjalista ds. analizy mediów

 

v  obsługa administracyjno-biurowa:

1)      specjalista ds. obsługi administracyjnej wspólnot mieszkaniowych

2)      administrator wspólnot mieszkaniowych

3)      pracownik administracyjno-biurowy

 

 

    V.            Osobą upoważnioną do podpisywania umów o zarządzanie jest:

- PREZES Żagańskiego TBS Sp. z o.o. w Żaganiu

- Kierownik Działu Zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi

 

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niejasności występujących w złożonej ofercie Żagańskie TBS Sp. z o.o. w Żaganiu gotowe jest udzielić pełnych wyjaśnień.


Drukuj   E-mail