Oferta dla wspólnot

Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Żaganiu składa ofertę w zakresie sprawowania funkcji administratora – zarządcy nieruchomości na 2014 r: 

I. Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żaganiu działalność zarządzania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych rozpoczęła z dniem 01 lipieca 2004 r. Na dzień 02.06.2014 r. pod zarządem ŻTBS pozostaje 252 Wspólnoty Mieszkaniowe.

II. Wynagrodzenie administratora: 

Oferujemy przyjęcie funkcji administratora -zarządcy wspólnoty za wynagrodzeniem negocjowanym wg stawki gr/m² powierzchni od każdego lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi. 

W przypadku podpisywania umowy długoletniej na zarządzanie (3 lata) jako stawkę bazową (pierwszy rok) proponujemy 0,45 zł./m2, przy czym w kolejnych latach wysokość wynagrodzenia wzrastać będzie zgodnie ze wzrostem wskaźnika inflacji z roku poprzedniego, nie mniej jednak niż 0,02 zł. w drugim roku i 0,03 zł w trzecim. 

Żagańskie TBS Sp. z o.o w Żaganiu informuje, że ze względu na indywidualny charakter każdej wspólnoty zarządca zastrzega sobie prawo zmiany (negocjacji) stawki za zarządzanie po uprzedniej ocenie stanu prawnego i technicznego nieruchomości. 

III. Zakres czynności obejmuje zakres rzeczowy np.:

-  realizacja zadań w ramach czynności zwykłego zarządu;
-  realizacja uchwał wspólnoty dot. spraw przekraczających czynności zwykłego zarządu;
-  stałe współdziałanie z zarządem wspólnot;
-  organizacja zebrań wspólnoty;
-  pełna obsługa prawna;
-  nadzór inwestorski.  

IV. Kwalifikacje:

Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Żaganiu zatrudnia: 
1)  dwóch licencjonowanych zarządców nieruchomości z długoletnią praktyką zawodową z pełnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej:
2)  specjalistę d/s technicznych z uprawnianiami, - inspektor d/s kosztorysowania 
3)  wyspecjalizowaną w rozliczeniu wspólnot kadrę finansowo-księgową:
-     Główna Księgowa;
-     specjalista ds. ubezpieczeń;
-     księgowy ds. wspólnot mieszkaniowych;
-     księgowy ds. wspólnot mieszkaniowych;
-     referent ds. rozliczeń wspólnot mieszkaniowych;
-     specjalista ds. analizy mediów. 

4)  obsługa administracyjno-biurowa:
-     specjalista ds. obsługi administracyjnej wspólnot mieszkaniowych;
-     administrator wspólnot mieszkaniowych;
-     pracownik administracyjno-biurowy.     

 V. Osobą upoważnioną do podpisywania umów o zarządzanie j​est:

- PREZES Żagańskiego TBS Sp. z o.o. w Żaganiu;
- Kierownik Działu Zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi. 

 Jednocześnie informujemy, że w przypadku niejasności występujących w złożonej ofercie Żagańskie TBS Sp. z o.o. w Żaganiu gotowe jest udzielić pełnych wyjaśnień.

Skip to content