Informacje o rewitalizacji

O rewitalizacji

Proces rewitalizacji to przywrócenie do życia części miast, osiedli, dzielnic, proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego i prowadzący do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty.

W założeniu rewitalizacja obejmować ma kompleksowe działanie zmierzające do pobudzenia obszarów zdegradowanych, opuszczonych i nadać im nowe funkcje społeczne i gospodarcze. Rewitalizacji najczęściej poddawane są starówki miast, obszary powojskowe i poprzemysłowe, a także obszary portów rzecznych, parki. Działanie kompleksowe oznacza nie tylko prace remontowe w budynkach, na podwórkach i ulicach, ale również wsparcie społeczne mieszkańców. Za inwestycjami w obiekty i infrastrukturę idą projekty społeczne aktywizujące mieszkańców i przedsiębiorców do wspólnego czerpania z przywróconych obszarów i wnoszenia swojego wkładu do życia lokalnej społeczności.

Żagańska rewitalizacja przywróci mieszkańcom miasta Starówkę pełną urokliwych zabytkowych kamieniczek, klimatycznych uliczek starego miasta. Blasku nabierze centralny plac w mieście – Plac Słowiański, uregulowany i uspokojony ruch drogowy wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo i środowisko. Atrakcyjna przestrzeń publiczna przyciągnie turystów, a mieszkańcom da możliwość pełnego korzystania z oferty rekreacyjnej i rozrywkowej miasta.

Na mocy porozumienia pomiędzy wieloma żagańskimi wspólnotami mieszkaniowymi, Spółdzielnią Mieszkaniową, gminą Żagań i Starostwem Powiatowym, Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego podjęło się roli lidera projektu. To multidyscyplinarne zadanie obejmuje koordynację całości działań, ogłaszanie przetargów na roboty, rozliczanie finansowe oraz działania promocyjne.  

Realizacja projektu dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej. Działanie 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. Poziom dofinansowania wynosi 50%. 

Prace przygotowawcze – opracowanie koncepcji, dokumentacji technicznej oraz wszelkich uzgodnień rozpoczęło się w 2007 roku. Roboty budowlane ruszyły w roku 2012. Planowane zakończenie projektu nastąpi do końca 2014 roku.

Lista obiektów

Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Żaganiu – etap I obejmuje budynki mieszkalne i usługowe  znajdujące się w obszarze starego miasta, a także obiekty użyteczności publicznej i przestrzenie publiczne. Do pierwszego etapu włączono następujące obiekty:

Budynki mieszkalne i usługowe (remonty dachów, elewacji, piwnic, klatek schodowych, balkonów, ocieplenie, nawiązanie wystroju do zabudowy historycznej):Bracka 13-17, Długa 1-1B i 2-2B, Gimnazjalna 2, 4 i 7, Keplera 22-23, Plac Klasztorny 5 i 6, Rynek 11, 12, 13, 14-17, 19, 20, 21, 25-26, 27-30, 31-32, 35, 42, Plac Słowiański 9, Warszawska 1-1A, 6, 11-15, 16-16A, 18,

Budynki użyteczności publicznej i przestrzeń publiczna:

Wymiana okien w Pałacu Książęcym, remont dachu i elewacji Domu Wdowiego (siedziba Urzędu Miasta), nawierzchnia, oświetlenie i odwodnienie Placu Słowiańskiego, uporządkowanie kwartału ulic (podwórka) Bracka-Długa-Keplera-Słowackiego.

Skip to content