Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Komfortowe mieszkania Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych

Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Komfortowe mieszkania

Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Żagańskiego TBS Sp. z o.o.

04-06-2020 godz. 10:00

Rada Nadzorcza Żagańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Żagańskiego TBS Sp. z o.o.

Zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego: 

  1. Kandydatem na Prezesa Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania: 

1) ukończenie studiów wyższych preferowane techniczne, ekonomiczne lub prawnicze;

2) staż pracy co najmniej 5 lat w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym, prowadzenie działalności gospodarczej będzie traktowane równorzędnie ze stażem pracy na stanowisku kierowniczym;

3) korzystanie z pełni praw publicznych;

4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

5) niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub spółce, której dotyczy postępowanie;

6) wiedza z zakresu działalności Spółki oraz sektorów, w których Spółka działa;

7) znajomość Kodeksu spółek handlowych;

8) znajomość prawa w zakresie zadań realizowanych przez Spółkę;

9) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

10) pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych;

11) niekaralność;

12) predyspozycje osobowe: wysoka kultura osobista, komunikatywność, kreatywność, sumienność, samodzielność, umiejętność kierowania zespołem ludzi;

13) dyspozycyjność;

14) odporność na stres;

15) prawo jazdy kat. B.

  1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) CV kandydata, własnoręcznie podpisane;

2) list motywacyjny, własnoręcznie podpisany;

3) kwestionariusz osobowy;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych;

5) świadectwa pracy (inne dokumenty), zaświadczenie o niezakończonych okresach zatrudnienia, potwierdzające co najmniej 5 letni staż pracy ogółem,

6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

8) oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa lub umowy ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;

9) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności i oświadczenie o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego;

10) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe   i osiągnięcia zawodowe np. dyplom ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenia   o ukończeniu kursów lub szkoleń oraz o nagrodach lub wyróżnieniach;

11) oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki;

12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu;

13) Kandydaci mogą dodatkowo składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności (np. referencje).

Dokumenty do zgłoszenia dołącza się w oryginałach lub odpisach. Odpisy dokumentów, o których mowa mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

  1. Informacje ogólne:

Kandydat ma obowiązek podać numer telefonu kontaktowego, pod którym będzie dostępny.

Pisemne zgłoszenia kandydatów powinny zostać złożone w terminie do 16 czerwca 2020r. do godz. 1500 w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki lub korespondencyjnie na adres: Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Kolejowa 88, 68-100 Żagań  (uwaga: decyduje data i godzina wpływu do siedziby Spółki) z dopiskiem na kopercie odpowiednio:

„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Żagańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.”.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie i godzinie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

O terminie i miejscu  przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydaci  zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskiwać, po podpisaniu zobowiązania o zachowaniu poufności, od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do przedostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń w sekretariacie Żagańskiego TBS Sp. z o.o. w Żaganiu przy ul. Kolejowej 88  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Prezesa Zarządu ocenie  podlegać będzie  w szczególności:

1) wiedza w zakresie działalności spółki oraz o branży, w której działa spółka;

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzeniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

4) wiedza w zakresie organizowania procesów usługowych;

5) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki;

6) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe kandydatów, w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych i w organach w spółkach handlowych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu, predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju spółki.

  1. Postanowienia końcowe:

1) Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o  jego wynikach na piśmie, po zakończonym procesie rekrutacyjnym;

2) Informacja o wynikach konkursu i zawarcia umowy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania kandydata w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki oraz Urzędu Miasta Żagań;

3) Dokumenty dotyczące Spółki (statut, informacje ekonomiczno–finansowe za 2019 r. podlegające ujawnieniu w Monitorze Polskim – B) kandydat może uzyskać do wglądu osobiście w siedzibie Spółki w Żaganiu przy ul. Kolejowej 88.

4) Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 

Rada Nadzorcza Żagańskiego TBS Sp. z o.o.

WOLNY LOKAL DO ZASIEDLENIA

Informujemy, że w swoich zasobach spółka obecnie posiada do zasiedlenia wolne mieszkanie o pow. 55,2 m2 (III piętro) przy ul. Bema - etap VII (ekonomiczne w użytkowaniu - CO / CWU z własnego kotła gazowego). Zapraszamy do składania wniosków w terminie do 14 sierpnia 2019 roku. Informacje na temat kaucji, partycypacji oraz warunków najmu w siedzibie TBS lub pod tel. 68 478 22 11

CZYNSZE POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN!

W środę 7 lutego odbyło się zgromadzenie wspólników żagańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Dyskutowano między innymi o polityce czynszowej spółki na 2018 rok.

Sytuację finansową spółki przedstawił prezes Piotr Kowalski. Została ona określona jako zadowalająca, w związku z tym zapadła decyzja, aby w 2018 roku nie podnosić czynszów. Pozostaną one na poziomie 2017 roku.

A co z planowaną budową nowego bloku? – Jesteśmy gotowi do budowy od września ubiegłego roku – wyjaśnia P. Kowalski. – Mamy przyznany kredyt, posiadamy wkład własny i dokapitalizowanie ze strony miasta. Są też chętni, którzy chcieliby wynająć mieszkania w nowym bloku. Jedynym problemem jest brak wykonawców. Dotyka on praktycznie wszystkich TBS-ów w Polsce. Po przetargu zgłosił się tylko jeden wykonawca. Zaproponował taką kwotę, że cena 1 metra odtworzeniowego przekraczałby znacznie wskaźnik przeliczeniowy dla województwa lubuskiego. Jednak nie poddajemy się i nadal szukamy rozwiązania tej kwestii.

Przypomnijmy, że żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaczęło działalność w 2000 roku. Zajmuje się budową mieszkań czynszowych pod wynajem oraz zarządzaniem nieruchomościami. Pierwsze 39 mieszkań przy ul. Bema zostało oddanych pod wynajem w sierpniu 2001 r. Obecnie spółka ma w swoich zasobach 205 mieszkań.

WESOŁYCH ŚWIĄT!

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym 2018 roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej życzą Prezes Zarządu oraz pracownicy Żagańskiego TBS sp. z o.o.

OGŁOSZONO PRZETARG NA BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO!

ŻTBS Sp. z o.o. w Żaganiu informuje o ogłoszeniu przetargu "Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Etap VIIa przy ul. Bema w Żaganiu"

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA POBRAĆ W DZIALE "PRZETARGI" >>

MIESZKANIA DO ZASIEDLENIA

Żagańskie TBS sp. z o.o. informuje, że posiada do zasiedlenia od dnia 1 listopada 2017 r. trzy mieszkania dwupokojowe przy ulicy Bema. Termin składania wniosków do 20 października 2017r. Dodatkowe informacje pod tel. 68 478 22 15.

Unieważnienie przetargu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Etap VIIa

ŻTBS Sp. z o.o. w Żaganiu informuje o unieważnieniu przetargu "Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Etap VIIa przy ul. Bema w Żaganiu".

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA POBRAĆ W DZIALE "PRZETARGI" >>

Ogłoszenie przetargu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Etap VIIa

ŻTBS Sp. z o.o. w Żaganiu informuje o ogłoszeniu przetargu "Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Etap VIIa przy ul. Bema w Żaganiu"

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA POBRAĆ W DZIALE "PRZETARGI" >>

Nabór wniosków o najem mieszkania w nowym budynku przy os. Bema

Informujemy, że w związku z rozpoczynającą się właśnie nową inwestycją ŻTBS, ogłaszamy nabór Wniosków o najem mieszkania w nowym budynku przy os. Bema. Nowe mieszkania powstaną w ramach kontynuowanego przez Żagańskie TBS Sp. z o.o. etapu Bema VIIa. Zakłada on budowę drugiej części bloku przy os. Bema nr 84 - 86.

Zaproszenie do złożenia ofert

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA RYBACKA 42 W ŻAGANIU Zaprasza do złożenia oferty na remont dachu do 30.06.2017 r. Obmiar robót z zastosowaniem materiałów znajduje się na stronie: www.zagantbs.pl oraz w siedzibie ŻTBS, ul. Miodowa 23 w Żaganiu, pok. 29, tel. 780 153 824.

OBMIAR ROBÓT DO POBRANIA>>