Jak wynająć mieszkanie

Informacja dla osoby obiegającej się o najem mieszkania z zasobów Żagańskiego TBS Sp. z o.o.

 

Warunki podstawowe

Osoba zainteresowana najmem mieszkania w TBS musi spełniać następujące wymogi:

  1. powinna być zameldowana w Żaganiu:

- na pobyt stały od minimum dwóch lat.

- na pobyt czasowy od minimum dwóch lat i pracować bądź prowadzić działalność gospodarczą gospodarczą na terenie miasta Żagania.

- pracować lub prowadzić działalność gospodarczą na terenie miasta Żagania

  1. nie może posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Żaganiu ( mieszkanie własnościowe, spółdzielcze komunalne lub dom). Tytułu prawnego nie może posiadać wnioskodawca ani inne osoby zgłoszone znia do wspólnego zamieszkania.
  2. musi osiągać odpowiedniej wysokości dochody. Wysokość dochodów uzależniona jest od rodzaju mieszkania o jakie się osoba ubiega i ilości osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.

Dochód

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów uzyskania i wydatków na ubezpieczenia społeczne, również renty, emerytury i alimenty ( bez świadczenia 500+). W tym również dochody osiągnięte za granicą.

Sumuje się dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Dochody minimalne określa się na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę za okres trzech poprzednich miesięcy

.

Dochody maksymalne określa się na podstawie Zaświadczenia o uzyskanych dochodach w roku poprzednim  wystawionego przez Urząd Skarbowy.

Tabela w ulotce.

Kaucja i Partycypacja

Każdy najemca musi wpłacić kaucję i partycypację. Obydwie kwoty są zwrotne w momencie opuszczenia lokalu.

Kaucja wynosi 12 krotność czynszu na dany lokal.

Partycypacja to udział w kosztach budowy, wynosi od 10 do 30% kosztów budowy.

W przypadku zasiedlenia lokalu zdanego przez poprzedniego najemcę kwota  partycypacji wynosi tyle samo ile kwota wypłacona poprzedniemu najemcy.

Minimalna partycypacja dla osoby zameldowanej w Żaganiu wynosi 10% kosztów budowy, dla osoby zatrudnionej w Żaganiu wynosi 15%, dla osoby spoza Żagania wynosi 30%.

Osoby spoza Żagania deklarujące wpłatę partycypacji w wysokości 30% kwalifikowane są po zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta Żagania.

Przy kwalifikacji mieszkanie otrzymuje osoba, która zadeklarowała najwyższą wysokość partycypacji.

Najemca opuszczający lokal może wskazać kolejnego najemcę, jeżeli taki zapis jest w jego umowie partycypacyjnej.

Przyszły najemca wskazany przez najemcę opuszczającego mieszkanie musi  bezwzględnie spełniać warunki określone w punktach I II i III.  Przy czym wymagany jest meldunek na terenie miasta Żagania na pobyt stały od dwóch lat.

Czynsz

Czynsz obejmuję opłatę za eksploatację, fundusz remontowy, domofon, sprzątanie klatki schodowej,  opłata za odpady  i media : zimna woda, ciepła woda i centralne ogrzewanie.

Media są olicznikowane i rozliczane raz w roku.

Czynsz nie obejmuje opłaty za energię elektryczna i gaz.

 Wniosek

 Druk wniosku jest do pobrania w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej www.zagantbs.pl

Do wniosku należy załączyć:

- zaświadczenie o dochodach z trzech ostatnich miesięcy wystawione przez pracodawcę na naszym druku,

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach osiągniętych w roku poprzednim.

 

Więcej informacji pod nr telefonu 68 478 22 15

 


Drukuj   E-mail