NAJEMCO, PAMIĘTAJ O WERYFIKACJI DOCHODÓW!

Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.  na podstawie  art. 30 ust. 3 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. 2013. poz. 255 z póź. zmian.), Regulaminu weryfikacji deklaracji o dochodach oraz ustalania czynszu wolnego w zasobach mieszkaniowych Żagańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz § 10 umowy najmu prosi  o dostarczenie do 30 kwietnia 2017 roku, a dla umów najmu zawartych  od listopada 2015 roku do 31 maja 2017 roku:  

  • deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku 2016 wraz z dokumentem potwierdzającym jego wysokość 
  • oświadczeń o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Za dochód zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 

Dokumentem stwierdzającym wysokość dochodów jest zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez najemcę oraz osoby zgłoszone przez niego do wspólnego zamieszkania.

Dopuszcza się również wypełnienie Deklaracji na podstawie dokumentu PIT złożonego do urzędu skarbowego przedstawionego do wglądu w siedzibie Spółki. 

Deklaracja jest do pobrania w siedzibie spółki pok. 23 lub na stronie internetowej www.zagantbs.pl

FORMULARZE DO POBRANIA:

 - DEKLARACJA O ŚREDNIM MIESIĘCZNYM DOCHODZIE >>

 - OŚWIADCZENIE O NIEPOSIADANIU TYTUŁU PRAWNEGO DO INNEGO LOKALU MIESZKALNEGO >>


Drukuj   E-mail